Przejdź do treści

Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci reguluje Uchwała Nr XLV/338/2018 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć i warunków zwolnienia z tych opłat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Białogard.

Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku:

Bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego w godzinach od 800 do 1300.

Realizację odpłatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wykraczających poza czas, o którym mowa w pkt. 1, w godzinach od 630 do 800 oraz od 1300 do 1600.

Odpłatnego wyżywienia.